Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Ochrana osobních údajů čtenářů Státní technické knihovny

Příloha III Knihovního řádu Státní technické knihovny

Platného od 1. 1. 2007

Státní technická knihovna (dále jen STK) je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálen jen "zákon").
Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. v podmínkách STK to jsou zejména adresní a identifikační údaje čtenáře nebo údaje o jeho výpůjčkách či jiných transakcích.
STK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona a Knihovního řádu STK a dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci STK manuálním a automatizovaným způsobem. STK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.


I. Účel zpracování osobních údajů čtenáře:

 

 


II. Rozsah zpracovávaných osobních údajů čtenáře

STK zpracovává osobní údaje čtenářů a u nezletilých také osobní údaje jejich zákonných zástupců (ve stejné struktuře).

Základní identifikační údaje čtenáře:

 

Tyto údaje je povinen čtenář uvést a strpět jejich zpracování v evidenci STK, pokud chce využívat služeb STK v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas ke zpracování základních identifikačních údajů, může používat pouze ty služby STK, které jsou poskytovány anonymně, např. prezenční studium ve studovnách, referenční a rešeršní služby, kopírovací služby apod. Základní identifikační údaje ověřuje STK podle takových platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti čtenáře, podle nichž lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je takovým dokladem zpravidla občanský průkaz. Základní identifikační údaje čtenáře ověřuje STK při zápisu, při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu STK a při každé změně kteréhokoliv z uvedených údajů. STK kvůli ochraně a účelnému využití knihovního fondu dbá o to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho čtenáře, a proto před každým zápisem nového čtenáře příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů ověří duplicitu záznamu v databázi čtenářů.

Další kontaktní údaje čtenáře (pokud je čtenář ochoten je uvést):

 

Služební údaje:

 


III. Způsob zpracování a uložení osobních údajů čtenáře

 

 


IV. Povinnosti zaměstnanců při zpracovávání osobních údajů čtenáře STK

Všichni zaměstnanci STK jsou povinni zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci své pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona, příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších závazných předpisů.

Zaměstnanci STK jsou povinni

 

Zaměstnanci STK není dovoleno

 

Porušení těchto povinností zaměstnance STK může být posuzováno jako porušení pracovní kázně a řešeno dle §46, odst. 1 zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.


V. Likvidace osobních údajů

STK zpracovává osobní údaje čtenářů od doby, kdy čtenář podepíše s STK Smlouvu o využívání služeb STK, čímž projeví souhlas se zpracováváním osobních údajů.
Osobní údaje čtenáře uchovává STK, dokud čtenář nepožádá písemně o jejich zrušení nebo dokud neuplyne lhůta pěti let platnosti Průkazu čtenáře STK nebo od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči STK podle toho, která podmínka je splněna později.
Požádá-li čtenář o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo uplyne výše uvedená lhůta, STK považuje smluvní vztah za ukončený a osobní údaje zlikviduje:

 

Archivní a záložní kopie, které obsahují osobní údaje čtenářů a nelze je upravit anonymizací dat, jsou zpřístupněny jen omezenému počtu zaměstnanců STK, kteří k tomu byli zmocněni písemným rozhodnutím ředitele STK. Obnova dat z archivních a záložních kopií je přípustná pouze na základě písemného příkazu ředitele STK a o každém obnovení dat musí být pořízen písemný protokol. Po obnově dat z archivní či záložní kopie budou údaje všech čtenářů vyhovující podmínkám uvedeným výše dodatečně anonymizovány.
Porušení povinností stanovených zákonem 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů zakládá odpovědnost STK za škodu, která tím mohla vzniknout třetí straně, a správní odpovědnost za delikt podle zákona č. 101/2001 Sb. Zjistí-li čtenář, že došlo k porušení povinností ze strany STK, má právo žádat STK o neprodlenou nápravu, případně se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.


V Praze dne 31. 12. 2006

Ing. Martin Svoboda
ředitel STK

7. 1. 2008 Hlavní knihovník                  Copyright © 2008 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]