Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Profil knihovního fondu STK aneb Podle jakých kritérií STK doplňuje své fondy

Současný rámec knihovního fondu STK je dán statutem knihovny (platným od roku 1998), který pro danou oblast stanoví, že STK je veřejně přístupnou vědeckotechnickou knihovnou, která vytváří a spravuje státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury i dalších informačních pramenů a zdrojů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd. Kromě tohoto vymezení je do fondu doplňována literatura i z dalších s technikou souvisejících oborů a výběrově i literatura společenskovědní, zejména ekonomická a jazykovědná.

Přehled oborů pro přehlednost uspořádaný podle znaků Mezinárodního desetinného třídění (MDT):

002,02Dokumentace. Knihovnictví
004Výpočetní technika
3Společenské vědy. Statistika. Politika. Právo. Veřejná správa
33Ekonomie. Ekonomické vědy. Management, ekonomika výroby
5Přírodní vědy
504Životní prostředí
51Matematika
53Fyzika
54Chemie
57:62Biotechnologie
61Lékařství (zdravotnická technika)
62Technika (i vojenská technika, vodní hospodářství)
620.1Testování materiálu. Vady materiálů. Ochrana materiálů (nauka o materiálu)
620.9Energetika
621Strojírenství (zahrnuje i slévárenství a obalovou techniku)
621.039Jaderná technika
621.3Elektrotechnika
621.38Elektronika
621.39Sdělovací technika
622Hornictví
629Dopravní prostředky
63Zemědělství (zemědělská technika)
65Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů Polygrafický průmysl
656Doprava a poštovní služby. Organizace a řízení dopravy
66Chemická technologie. Potravinářský průmysl všeobecně. Sklo. Keramika. Cement a beton
669Metalurgie
67/68Různá odvětví průmyslu a řemesel
681.5Automatizační řídicí technika
689Kutilství
678Průmysl makromolekulárních látek. Gumárenský průmysl. Průmysl plastů
69, 624, 625  Stavebnictví. Inženýrské stavitelství všeobecně. Technika pozemních komunikací.Železniční stavitelství. Silniční stavitelství
72,71Architektura. Územní plánování
77Fotografie

Druhová skladba fondů STK
STK shromažďuje s výjimkou patentů a zahraničních norem celé spektrum informačních pramenů na všech v současnosti dostupných nosičích. Zejména se jedná o: knihy (monografie a seriály), časopisy (včetně firemních a referátových), veškeré české disertační a habilitační práce (obhájené na všech českých VŠ a VÚ), veškeré grantové zprávy (z pověření MŠMT) a české normy.

Jazykové hledisko
Kromě češtiny se přednostně doplňuje literatura v angličtiněněmčině, dále v ruštině a francouzštině, v dalších jazycích omezeně, literatura v mimoevropských jazycích není získávána vůbec.

Časové hledisko
Časové hledisko se týká zastarávání informaci. Na rozdíl od společenských věd je v technických oborech toto zastarávání velmi rychlé (asi 25-5 let, v závislosti na dynamice rozvoje daného oboru).

Hledisko úplnosti
Úplnost se váže na priority v jednotlivých oborech tematického vymezení profilu, orientačně lze stanovit následující stupnici hloubky doplňování:

Českou produkci profilové technické a vědecké literatury STK získává pokud možno v úplnosti.

Při doplňování knihovního fondu využívá STK všech dostupných akvizičních metod - zejména nákupu, mezinárodní výměny publikací, darů a členství v národních a mezinárodních organizacích. V akviziční činnosti hrají také významnou roli potřeby čtenářů, jejich požadavky a připomínky. Čtenář má možnost přímo z www stránek STK podat návrh na zakoupení publikace.

Další informace:
Profil knihovního fondu Státní technické knihovny (PDF)
Tabulka profilu knihovního fondu STK (XLS)

24. 11. 2003   Štěpánka Žižková                  Copyright © 2004 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]