Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2008

Modul : Elektronické služby knihoven prakticky - příklad a zkušenosti Virtuální polytechnické knihovny

POŘADATEL : Státní technická knihovna
MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : 24. červen  2008, začátek v 10:00 hod.

PROGRAM

1. skupina


2. skupina


Skupiny se v uvedeném časovém rozmezí vymění, takže všichni účastníci absolvují všechna  témata a praktickou část, poté se obě skupiny spojí na záverečnou lekci


Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven - Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

Odborný garant: Mgr. Barbora Ševčíková,  e-mail: b.sevcikova@stk.cz,  tel.: 221 663 465
Organizační garant: PhDr. Z. Kloučková, e-mail: z.klouckova@stk.cz, tel.: 221 663 478

On-line přihláška

 

Modul : Elektronické služby knihoven prakticky - příklad a zkušenosti Virtuální polytechnické knihovny

POŘADATEL : Státní technická knihovna
MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN :  10. červen  2008, začátek v 9:00 hod.

PROGRAM

1. skupina


2. skupina

Skupiny se v uvedeném časovém rozmezí vymění, takže všichni účastníci absolvují všechna  témata a praktickou část, poté se obě skupiny spojí na záverečnou lekci

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven - Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

Odborný garant: Mgr. Barbora Ševčíková,  e-mail: b.sevcikova@stk.cz,  tel.: 221 663 465
Organizační garant: PhDr. Z. Kloučková, e-mail: z.klouckova@stk.cz, tel.: 221 663 478

On-line přihláška

 

Informace, identita a imaginace: Znalostní technologie a budoucnost universitního vzdělání. OBSAZENO

 

Pořadatel: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha, Česká informační společnost, o.s. a Státní technická knihovna

Lektor: prof. Andrew Lass  (Mount Holyoke College, South Hadley, MA, USA)

Místo konání: Školicí středisko STK, Mariánské nám. 5, Praha 1

Termín: středa 4. června 2008, začátek v 10:00 hod., předpokládané ukončení do 12:00 hod.

Program:  

Zatím co dějiny knihtisku mají co říci k dějinám povědomí novodobých skupin, k politice identity, dokonce i k představám prostoru a času, digitální věk a globální připojení do sítě nabízí nove možnosti a naznačuje závazné výzvy informačním a znalostním poskytovatelům služeb, kteří pomáhají obohatit a zabezpečit ducha a význam universitního vzdělání.

Počet účastníků: max. 30

 

Přednáška bude v češtině.

 

Kontakt: skoleni@stk.cz,  tel. 221 663 477,

                PhDr. Petra Večeřová, p.vecerova@stk.cz, tel. 221 663 407

 

 

Emerald databáze - víc než jen obsah /seznámení s databází/

 

Pořadatel: Státní technická knihovna

Lektorka: Radka Machková  z Emerald Group Publishing Limited

Místo konání: Školicí středisko STK, Mariánské nám. 5, Praha 1

Termín: středa 21. 5. 2008, začátek v 10:00 hod., předpokládané ukončení do 11:30 hod.

Osnova:

Počet účastníků: max. 25

 Prezentace bude v češtině a je zaměřena na běžné uživatele, knihovníky, učitele i případné doktorandské studenty.

 

Kontakt: skoleni@stk.cz,  tel. 221 663 477

On-line přihláška

 

 

Problematika možností elektronického dodávání dokumentů fyzickým osobám on-line

OBSAZENO

Místo: Školicí středisko STK, Mariánské nám. 5, Praha 1

Termín: 11. 3. 2008   8:45 - 15:00 hod.

 Aktuální stav: v současné době je elektronické dodávání dokumentů (dále EDD) fyzickým osobám možné, ale až po podepsání písemné přihlášky (vyřízení zabere cca 14 dní) a složení kauce. Takto pojatá služby nesplňuje očekávání dnešních uživatelů Internetu, kteří jsou zvyklí svoji potřebu uspokojovat on-line.

Představa řešení: centralizované řešení realizované nad některou ze stávajících služeb EDD a provozované po organizační a finanční stránce jedním ze stávajících koordinátorů služeb EDD na národní úrovni. Na tuto službu by se čtenář dostal z  knihovního OPACu (modelově ze Souborného katalogu ČR) a služba EDD mu umožní na základě autorizace zadání požadavku na naskenování požadovaného článku či části publikace a jeho dodání včetně vyúčtování. 

(pozn. - služba je v první etapě zamýšlena jako  dostupná pouze registrovaným uživatelům knihoven)

Součástí takto pojatého řešení je kromě nezbytného právního rámce vyřešení problematiky on-line plateb a on-line autorizace a především definování nezbytných úprav servisního SW pro potřeby zadávání individuálních požadavků, konkrétně 

8.45 - 9.00 - T. Řehák, T. Gec - Nástin programu, stanovení cílů 

Následně po blocích:

 9.00 - 10.00 Blok 1 - Autorské právo

 1. V.Richter + M. Svoboda - Služba EDD ve vztahu k AZ a DILII

úvodní 15 min. prezentace, která obecně shrnuje možnosti knihoven v  oblasti EDD podle stávajícího autorského zákona a aktuální stav připravované smlouvy s DILIÍ o službě EDD

2. T.Danielisová - 15 min. příspěvek shrnující další právní aspekty vztahu centrum EDD - čtenář, především problematika on-line registrace a uzavření smlouvy (především pak, zda pro případ soudního sporu lze považovat smlouvu uzavřenou odkliknutím souhlasu s textem, který odklikne čtenář před zadáním požadavku, za platnou; dále pak, jaká míra autorizace je nezbytná pro prokázání totožnosti čtenáře u soudu pro případ soudního sporu)

S tímto bodem souvisí i problematika Digital Right Managementu  - v  rámci debaty by zaznělo i stručné shrnutí této problematiky od ing. M.Svobody (jak problematiky dočasných souborů, tak vodoznaku).

Debata (předpokládá délka 30 min.)

mj. o tom, zda potřeba důkladná právní analýza takto nabízené služby,  vycházející ze zkušeností VPK;

hodně záleží na znění připravované smlouvy o DDS s DILIÍ

 10.05 - 11.00 Blok 2 - Problematika on-line platby

 - problematika on-line platby - zde je potřeba rozhodnout způsob úhrady poplatků či potřebu vybírat kauci

 1. P.Žabička - Možná řešení realizace on-line plateb

Cca 20 minutový příspěvek rozvádí varianty řešení:

a) přes vlastní platební centrum služby EDD - zde pak záleží na SW banky či MUZO, tzn. je nezbytná analýza služby bank - především problematiku poplatků zavedení SW a platební podmínky, dále dvojjazyčnost;

b) platba prostřednictvím Paypalu - především právní analýza možnosti nasazení (je legální?) a dále praktické aspekty implementace;

2. Mgr. Jaroslava Pirová (Univerzitná knižnica Bratislava) - prezentace zkušenosti z provozování služeb EDD pro čtenáře v  UKB - EoD a ESO (cca 20 min) - přednáška by se kromě stručného představení architektury obou řešení soustředila způsob řešení platebního centra a vůbec problematiky plateb (včetně např. zkušeností s platební morálkou čtenářů) a  způsob řešení doručení souborů čtenářům; dále pak posouzení, zda jsou tato řešení využitelná i jinde a informaci o vyžití těchto služeb čtenáři

Debata (cca 15 min) :

V rámci debaty je možné dojít k  optimálnímu způsobu realizace plateb či k potřebě zadání analýzy výhod a nevýhod jednotlivých způsobů platby (zda umožnit platbu kartou či jinak)

dále je třeba rozhodnutí, zda bude vyžadována záloha předem nebo až po neskenování

případně problematika synchronizace plateb s účetnictvím

 11.30 - 12.30 Blok 3 - On-line autorizace a identifikace

Jde především zodpovězení otázky, jak vyřešit ověření identity osob zadávajících požadavek EDD (např. dotazem na centrální registr zúčastněných knihoven)    

 1. J. Pavlík - Přehled možností využívání Shibbolethu a federace identit pro autorizaci uživatelů (ilustrované na konkrétní implementaci) 20 min.

 2. P. Žabička - Nástin ostatních možností autorizace (např. ověření identity dotazem z  centrálního řešení typu VPK nebo Souborný katalog na databázi čtenářů spolupracující knihovny) 20 min. 

12.35-13.35 - Blok 4 - Vlastní řešení centra DDS 

Závěrečné blok, který by měl zodpovědět, zda lze pro potřeby zavedení služby EDD použít nějaký servisní SW pro EDD a jaké úpravy by bylo potřeba vytvořit s ohledem na rozšíření využití služby až na úroveň jednotlivých žadatelů; dále pak, zda při řešení této problematiky nevyužít prvky některých již fungujících řešení v této oblasti (např. innsbrucký projekt eBooks on Demand).

 1. B.Šmilauer - Možnosti servisního centra VPK s  ohledem na jeho případně přetvoření na národní centrum DDS pro uživatele - zde se jedná o cca 30 min. prezentaci zabývající se možností využití tohoto řešení pro servisní centrum na úrovni čtenář-servisní centrum, především možností rozšiřitelnosti servisního centra na úroveň uspokojování potřeb jednotlivých čtenářů (jakým způsobem by bylo možné řešit autorizace čtenáře, on-line platby, doručení naskenovaných souborů a to i ve vazbě na informaci o provedené platbě)

nezbytné technické předpoklady pro integraci této služby s  jinými službami DDS (např. službou DODO)

Na úvod by zaznělo velmi stručné představení parametrů současného servisního systému VPK (a to včetně řešení navázání této služby na stávající rozhraní (Souborný katalog CASLIN či knihovní OPACy jiných knihovních systémů, digitální knihovny atp. - a to z důvodu napojení na nějaký systém získání informace o existenci dokumentu, jejž je potřeba dostat v e- podobě) 

Pozn. - v případě reálného zahájení lze na začátku předpokládat zapojení cca 3 knihoven, tzn. je představitelná např. úprava, která možnost zadání EDD se nabízí u Souborného katalogu jenom u záznamů zapojených knihoven.

13.35-14.00 - závěrečná debata - další aspekty

- problematika počtu služeb - v  současné době jsou na území ČR provozovány paralelně 4 systémy dodávání dokumentů na celostátní úrovni (kromě VPK ještě DODO, e-PK a MEDVIK); v situaci, kdy uživatel očekává jedinou ucelenou službu, je potřeba analýza možností integrace těchto služeb pod jednu střechu

- problematika navázání této služby na stávající rozhraní (Souborný katalog CASLIN a SKAT, digitální knihovny atp.)

- jak na tuto službu napojit stávající digitální knihovny starých tisků a dalších volných děl

- je vhodná rovněž analýza aplikovatelnosti tohoto řešení na fyzické doručování dokumentů

 

 

BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU -  ŠKOLENÍ PRO VEŘEJNOST

Cesta k informacím snadno a rychle

Chcete efektivně využívat elektronických služeb STK? Najít snadno a rychle cestu k informacím, které hledáte? Využijte možnost ZDARMA navštívit naše speciální školení pro veřejnost.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím on-line formuláře zde nebo se zapsat do seznamu v šatně STK. Minimální počet účastníků: 5.

Ztraceni v moři informací - jak efektivně hledat v odborných databázích, elektronické služby STK a ostatní zdroje.

POŘADATEL : Státní technická knihovna

MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : úterý 18. března  2008 od 15:30 do 17:00 hod.
On-line přihláška

Portál STM (Science, Technology, Medicine) - seznamte se s možnostmi, jak efektivně a kvalitně vyhledávat zdroje z oblasti vědy, techniky a medicíny.

POŘADATEL : Státní technická knihovna

MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : 25. března 2008   od 15:30 do 17:00 hod.
On-line přihláška

 

Školení v rámci programu Digitální knihovna

 

Důvěryhodná datová úložiště - OBSAZENO

POŘADATEL : SDRUK - IT a Státní technická knihovna

MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : 26. únor 2008  9:30 - 16:00 hod.
PROGRAM:

9:30 hod.    Zahájení

9:50  hod.   Technologie datového úložiště Národní knihovny pro dlouhodobé uchovávání dat - Miroslav Cink (IBM) - Jiří Lof (T-Systems)

10:30 hod.  SAN Architektura, iSCSI a pokročilé techniky zálohování
                        Petr Dvořák (GAPP)

11:10 hod. Koncepce a způsob řešení datového úložiště kraje Vysočina - Petr Pavlinec (Krajský úřad Kraje Vysočina) - Petr Dvořák (GAPP)

12:00 hod.  Záměr důvěryhodné spisové služby a elektronického archivu - Petr Pavlinec (Krajský úřad Kraje Vysočina - OI)

12:40 hod. Přestávka na oběd

13:15 hod. Příprava Národního registru VŠKP a Národního úložiště šedé literatury - Petr Mach (VŠE)

13:30 hod. Sun Honeycomb - Jaroslav Malina (SUN)

14:10 hod. Gridy, CESNET, přenosy dat - Luděk Matyska, Lukáš Hejtmánek (MU- CESNET)

14:40 hod. Diskuse

15:10 hod. Závěr

Kontakt: skoleni@stk.cz

MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V KNIHOVNICTVÍ 2007

 

Modul: Digitální knihovna - DB Oracle pro začátečníky
POŘADATEL : Státní technická knihovna
MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : 11. prosince 2007, v čase 9:00 - 13:00 hod.
Lektor: Ing. Bohdan Šmilauer, Státní technická knihovna

DB Oracle pro začátečníky

Přednáška předpokládá pouze základy IT a dovednost pracovat s počítačem na uživatelské úrovni. Není určena pro pokročilé programátory v Oracle.

Osnova:

Projekt je realizován s podporou programu Ministerstva kultury „Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků“ a je pro účastníky z veřejných knihoven zdarma.

Odborný garant: Bohdan Šmilauer, e-mail: b.smilauer@stk.cz, tel.: 221 663 469
Organizační garant: PhDr. Z. Kloučková, e-mail: z.klouckova@stk.cz, tel.: 221 663 478

On-line přihláška

 

 

Modul: Digitální knihovna - Programovací jazyk Python

POŘADATEL : Státní technická knihovna
MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : 27. listopadu 2007, 9:00 - 15:00 hod.
Lektor: Ing. Miloslav Nič, Ph.D. VŠCHT

Programovací jazyk Python

Přednáška je zaměřená na představení jazyka Python a to včetně některých pokročilejších možností. U posluchačů se předpokládá znalost libovolného programovacího jazyka.

Přednáška bude rozdělena na několik tematických celků:

Projekt je realizován s podporou programu Ministerstva kultury „Veřejné informační služby knihoven - podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků" a je pro účastníky z veřejných knihoven zdarma.

Odborný garant: Bohdan Šmilauer, e-mail: b.smilauer@stk.cz, tel.: 221 663 469
Organizační garant: PhDr. Z. Kloučková, e-mail: z.klouckova@stk.cz, tel.: 221 663 478

On-line přihláška

 

Modul : Elektronické služby knihoven prakticky - OBSAZENO

POŘADATEL : Státní technická knihovna
MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : 13. listopadu 2007, začátek v 10:00 hod.

PROGRAM

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven - Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

Odborný garant: Barbora Ševčíková, e-mail: b.sevcikova@stk.cz, tel.: 221 663 465
Organizační garant: PhDr. Z. Kloučková, e-mail: z.klouckova@stk.cz, tel.: 221 663 478

On-line přihláška

Informační den společnosti EBSCO ve Státní technické knihovně

MÍSTO: Školicí středisko Státní technické knihovny, Mariánské nám.5, Praha 1
TERMÍN: 17. říjen 2007

Jsme velmi potěšeni, že Vás jménem společnosti BONUS-EBSCO, s.r.o. můžeme přivítat na Informačním dni, který pořádáme v prostorách Státní technické knihovny v Praze.
Účast přislíbil i Paul Canning, vedoucí marketingového oddělení IEEE.

PROGRAM

Pro účastníky budou k dispozici tištěné materiály naší společnosti s bližšími informace o nás a o službách, které knihovnám poskytujeme.

Vítáme jakékoli Vaše případné dotazy!

V průběhu setkání budeme podávat kávu a sendviče.

Na setkání se těší
Váš BONUS-EBSCO, s.r.o.

Online přihláška


MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V KNIHOVNICTVÍ 2007


Modul : Elektronické služby knihoven prakticky - OBSAZENO

POŘADATEL : Státní technická knihovna
MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : 9. října 2007, začátek v 10:00 hod.

PROGRAM

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven - Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

Odborný garant: Barbora Ševčíková, e-mail: b.sevcikova@stk.cz, tel.: 221 663 465
Organizační garant: PhDr. Z. Kloučková, e-mail: z.klouckova@stk.cz, tel.: 221 663 478

 

Týden knihoven: O Národní technické knihovně

POŘADATEL : Státní technická knihovna
MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : 5. října 2007, začátek v 10:00 hod.

Setkání se členy týmu knihovníků a architektů, kteří připravují novou budovu Národní technické knihovny. Ti poskytnou zájemcům detailní informace o konceptu budovy, jejím architektonickém řešení a vnitřním uspořádání, o službách poskytovaných v NTK a o průběhu výstavby. Součástí akce bude prezentace NTK.

Odborný garant: ing. Martin Svoboda, e-mail: m.svoboda@stk.cz, tel.: 221 663 402
Organizační garant: PhDr. Z. Kloučková, e-mail: z.klouckova@stk.cz, tel.: 221 663 478

Online přihláška

 

Týden knihoven: Elektronické služby knihoven prakticky - OBSAZENO

POŘADATEL : Státní technická knihovna
MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko STK, Mariánské náměstí 5, Praha 1
TERMÍN : 2. října 2007, začátek v 10:00 hod.

PROGRAM

Odborný garant: Barbora Ševčíková, e-mail: b.sevcikova@stk.cz, tel.: 221 663 465
Organizační garant: PhDr. Z. Kloučková, e-mail: z.klouckova@stk.cz, tel.: 221 663 478

 

Státní technická knihovna ve spolupráci s firmou IBM Česká republika, spol. s r.o.
pořádají prezentaci:

Technologie RFID a její možná využití knihovnou a Problematika digitálních archívů
LEKTOŘI : Miroslav Cink, Jan Rydval - IBM Česká republika, spol. s r.o.
MÍSTO KONÁNÍ : Školicí středisko Státní technické knihovny, Mariánské nám. 5, Praha 1
TERMÍN : 27. únor 2007, 10:00 - 14:00 hod.

PROGRAM
10:00 - 12:00 hod. Technologie RFID a její možná využití knihovnou

12:00 - 14:00 hod. Problematika digitálních archívů

Drobné občerstvení zajištěno

PhDr. Z. Kloučková, e-mail: z.klouckova@stk.cz, tel.: 221 663 478, skoleni@stk.cz

Prezentace ke stažení

Digitalní archivace
O RFID v knihovně

14. 11. 2006   referát vzdělávání                  Copyright © 2006 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]