Státní technická knihovna
Úvodní stránka | Novinky | Kontakt | Obsah | Výstavba NTK | Portál STM | Nabídka práce | Uživatelské konto | Nápověda | English

On-line katalogy

Zdroje informací

Nabídka služeb

Informace o knihovně

Pravidla pro tvorbu a využívání PSH

PSH - polytematický strukturovaný heslář - je řízený slovník, určený pro věcný popis dokumentů v polytematických fondech a pro vyhledávání dokumentů v katalozích knihoven. Použití PSH umožňuje používání stejných hesel pro popis dokumentů v knihovnách a tím usnadňuje orientaci čtenářů v katalozích těchto knihoven, případně budování souborných katalogů. PSH je koncipován jako součást souboru selekčních jazyků (předpokládá se současné použití MDT a doplnění PSH klíčovými slovy pro detailní popis dokumentů).

PSH obsahuje hesla v 42 řadách (řada Obecnosti a vědní obory). Za heslem následuje dvouznaková zkratka řady.

V řadě Obecnosti jsou zařazeny pojmy pro procesy a jevy, použitelné v různých odvětvích a oborech, které v kombinaci s konkrétními pojmy umožňují popis dokumentů.

Hesla jsou uspořádána hierarchicky do 6 úrovní.

Hierarchická struktura nekopíruje strukturu vědních oborů. Měla by pouze odrážet obsahové zaměření vydávané literatury a složení knihovních fondů.

Mezi hesly je tematický vztah, nikoliv pevný hierarchický vztah (tzv. technologická hierarchie).

Každé heslo může být použito pouze jednou, prioritu pro zařazení hesla mají základní vědní obory v pořadí: matematika, fyzika, chemie, biologie.

Dokument je popisován kombinací relevantních hesel bez ohledu na řady.

PSH neobsahuje hesla geografická, chronologická, personální, názvy produktů, názvy organizací a profesních skupin. Tato hesla se zapisují do příslušných polí UNIMARCu.

Používá se přirozený slovosled. Při použití více adjektiv jsou další za substantivem.

Používají se slova spisovného jazyka.

Heslo má být vyjádřeno co nejmenším počtem slov.

Z domácích a cizích pojmů se volí pojem běžnější v daném oboru, odborný výraz, příp. pojem jazykově správnější.

Z variant pravopisu (konzervativní/progresivnější) se volí běžnější pro daný obor, v rámci oboru se pokud možno zachovává jedna varianta.

Víceslovné ustálené termíny se nerozkládají.

Nejsou zařazena hesla, která lze vytvořit spojením existujících hesel.

Přednost má substantivní tvar.

Počitatelná substantiva se uvádějí v 1. pádu množného čísla, abstraktní a nepočitatelná v 1. pádu jednotného čísla.

Pokud možno nejsou používány zkratky.

Při zařazování nových hesel má být dodržována úroveň obecnosti. V PSH by neměla být příliš detailní hesla.

Jednotlivé řady by měly být vyvážené.

Nedoporučuje se měnit zbytečně strukturu a přesunovat pojmy mezi řadami, stabilita je důležitější než snaha o vylepšení detailů.

Odkazy přidružovací (viz též:) mezi sebou spojují příbuzná hesla.

Odkazy vylučovací (viz:) odkazují od synonyma nebo nepoužitého podřazeného pojmu na použité heslo.

Není třeba odkazovat na hesla bezprostředně nadřazená/podřazená a na hesla ve stejné hierarchické skupině.

PSH je určen pro popis dokumentů. Potřebnost navržených nových hesel by měla být ověřována frekvencí výskytu v knižní literatuře.

11. 4. 2006   referát PSH                  Copyright © 2006 Státní technická knihovna v Praze         [CNW:Counter]