NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
projekt NTKsituaceprůvodní zprávavizualizacearchitekti
kontakt
aktualně
názory/ohlasy

Červen 2007

„Ať Národní technická knihovna slouží svému účelu, ke spokojenosti všech svých uživatelů!“ píše se v závěru pamětní listiny, která byla při příležitosti slavnostního poklepu podepsána dne 14. 6. 2007 na staveništi NTK v Praze 6-Dejvicích. Svůj souhlas a podporu stavbě nové technické knihovny vyjádřila na tiskové konferenci svým slovem a stvrdila podpisem listiny též ministryně školství Dana Kuchtová – společně s hlavními partnery projektu v čele s představiteli institucí, jejichž knihovní fondy budou pod střechou NTK sloučeny: ředitelem Státní technické knihovny a rektory Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Tisková zpráva

Fotogalerie

 

Květen 2007

V soutěži GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007 získal hlavní cenu projekt Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov z dílny architektů, podle jejichž návrhu a projektu se staví také NTK - Romana Brychty, Adama Halíře a Petra Leška z ateliéru Projektil architekti. Gratulujeme!

 

Leden 2007

… a už se betonuje! Nejprve podkladní beton, na který byly aplikovány izolační vrstvy proti vodě, a pak se již betonovala základová deska.
Na sklonku ledna došlo též na přípravu základů věžových jeřábů a byla částečně započata i jejich montáž.

 

 

Prosinec 2006

Ve vykopané jámě proběhly přípravy betonování…

 

Listopad 2006

Na území budoucí NTK pokračují výkopové a zemní práce.

 

říjen 2006

STAVBA NTK ZAHÁJENA!
Počátkem října započal archeologický průzkum území, kde bude NTK stát, a 23. 10. 2006 začala vlastní příprava staveniště - výkopové a zemní práce.
Fotogalerie

 

září 2006

Vyšla aktualizovaná verze občasníku Národní technická knihovna.
(Verze pro tisk)

 

srpen 2006

30. srpna byla podepsána smlouva o dílo mezi objednatelem stavby NTK Státní technickou knihovnou a jejím vybraným komplexním zhotovitelem - společnostmi skupiny Sekyra Group.
Tiskova zprava

 

červenec 2006

14. července potvrdila komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci dvoustupňové obchodní veřejné soutěže na plnění veřejné zakázky „Komplexní zajištění realizace výstavby Národní technické knihovny“ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Vítězem se stalo sdružení tvořené společnostmi SEKYRA Group, a.s., SG Projekt Management, s.r.o. a SG Public Private, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.798.228.381,– Kč bez DPH, 2.139.891.773,– Kč vč. DPH.
Tisková zpráva

 

červen 2006

8. 6. 2006 byla rozhodnutím odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6 stavba NTK povolena - právní moci nabylo stavební povolení na stavbu NTK dne 24. 6. 2006.

 

březen 2006

9. března bylo vyhlášeno druhé kolo dvoustupňové obchodní veřejné soutěže na plnění veřejné zakázky „Komplexní zajištění realizace výstavby Národní technické knihovny“.

 

únor 2006

24. února 2006 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro stavbu NTK. Tímto rozhodnutím byl splněn I. stupeň stavebního řízení dle platného stavebního zákona.

 

 

červenec – prosinec 2005

Výstavba NTK v druhém pololetí 2005

 

červen 2005

První číslo   Vyšlo první číslo občasníku Národní technická knihovna.

 

únor 2005

24. a 25. 2. 2005 navštívili zástupci architektů, projektantů a knihovníků podílejících se na přípravě výstavby Národní technické knihovny novostavby technických knihoven v Berlíně a Chotěbuzi.

Fotografie z TU Berlin a Schroedingerova centra (Humboldtova univerzita)
Fotografie z TU Cottbus

 

prosinec 2004

HELIKA, a. s., dokončila přípravné práce - geodeticky zaměřila pozemky a inženýrské sítě, uskutečnila inženýrsko-geologický průzkum, zajistila archeologický a historický pasport území pro výstavbu, dendrologický průzkum a ocenění dřevin, klimatologický pasport území a vyhodnocení hlukové a dopravní zátěže dotčeného území.
Tisková zpráva

 

říjen 2004

Státní technická knihovna jako zadavatel vyzvala HELIKA, a. s. k předložení zákonem (199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek) vyžadovaných dokladů a následně s ní 12. 10. 2004 podepsala smlouvu o dílo.

 

červenec 2004

28. 7. 2004 komise pro posouzení a hodnocení nabídek na získání veřejné zakázky "Projektová dokumentace pro výstavbu Národní technické knihovny" doporučila zadavateli (Státní technické knihovně) vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče HELIKA, a. s., IČ 60194294 a doporučila mu uzavřít s tímto uchazečem smlouvu na plnění této veřejné zakázky.

Státní technická knihovna jako zadavatel vyzvala ARCH-INVEST, s. r. o., k předložení zákonem (199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek) vyžadovaných dokladů a následně s ním 14. 7. 2004 podepsala Smlouvu mandátní.

 

červen 2004

16. 6. 2004 komise pro posouzení a hodnocení nabídek na získání veřejné zakázky "Odborný poradce pro přípravu výstavby Národní technické knihovny" doporučila zadavateli (Státní technické knihovně) vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče ARCH-INVEST, s. r. o., IČ 63671158 a doporučila mu uzavřít s tímto uchazečem smlouvu na plnění této veřejné zakázky.

 

duben 2004

30. 4. 2004 byla na tzv. Centrální adrese zveřejněna výzva více zájemcům o veřejnou zakázku "Odborný poradce pro přípravu výstavby Národní technické knihovny".

28. 4. 2004 byly v Obchodním věstníku zveřejněny dvě obchodní veřejné soutěže - soutěž na plnění veřejné zakázky "Projektová dokumentace pro výstavbu Národní technické knihovny" a dvoukolová soutěž na plnění veřejné zakázky "Komplexní zajištění realizace výstavby Národní technické knihovny".
Tisková zpráva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo 7. 4. 2004 investiční záměr "STK - výstavba nové budovy NTK" a rozhodlo o registraci tohoto projektu pod číslem Informačního Systému PROgramového FINancování (ISPROFIN) 233 010B 0001. Ministerstvo financí registraci odsouhlasilo 20. 4. 2004.

 

únor 2004

Aktualizovaný "Harmonogram výstavby nové budovy Národní technické knihovny" schválila vláda České republiky svým usnesením č. 169 z 25. 2. 2004.

 

 

říjen 2003

Nové posouzení architektonické studie v rámci STK.

 

září 2003

25. 9. 2003 předložila STK poradě vedení MŠMT "Aktualizovaný harmonogram výstavby budovy Národní technické knihovny a návrh způsobu financování".

 

březen - duben 2003

Uživatelské projednání a posouzení architektonické studie.

 

únor 2003

4. 2. 2003 předložila STK ministryni školství materiál "Financování výstavby Národní technické knihovny ve spolupráci se strategickým partnerem" rozebírající tři subvarianty, a to dodavatelský úvěr a dvě alternativy varianty developerské.

 

 

listopad 2002

STK předložila MŠMT studii "Financování výstavby Národní technické knihovny" o možných variantách využití zdrojů mimo státní rozpočet.

 

září 2002

Návrh nového harmonogramu prací na rozvoji Národní knihovny ČR a prací na výstavbě nové budovy Národní technické knihovny, společný úkol ministra kultury, ministryně školství a ministra financí, byl odložen do 31. 12. 2003.

 

květen 2002

STK předložila MŠMT dokument pro programové financování výstavby NTK "Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb - NTK" předpokládající financování výstavby s využitím půjčky Evropské investiční banky.

 

únor 2002

V době od 18. února do 1. března 2002 proběhla v areálu VŠCHT další část výstavy "Národní technická knihovna v Dejvicích".

 

 

prosinec 2001

5. 12. 2001 přijal senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice "Usnesení na podporu projektu výstavby Národní technické knihovny schváleného usnesením vlády č. 699 ze dne 12. července 2000". Od 10. do 21. 12. 2001 proběhla v areálu ČVUT výstava "Národní technická knihovna v Dejvicích", která byla věnována vítěznému projektu NTK a pěti předcházejícím (nerealizovaným) projektům nové technické knihovny z 60. až 90. let 20. století.

 

listopad 2001

Od 28. 11. do 2. 12. 2001 proběhla na Vítězném náměstí v Praze - Dejvicích výstava "Praha 6 na prahu 3. tisíciletí", během níž si její návštěvníci mohli prohlédnout všechny oceněné projekty Národní technické knihovny.

 

srpen 2001

13. 8. 2001 předložila STK investiční záměr "Výstavba NTK na celou akci kromě architektonické soutěže" s posunem začátku projektových prací na říjen 2001 a s termínem ukončení akce v r. 2005. 15. 8. 2001 předložila STK gremiální poradě náměstka pro vědu a vysoké školství materiál "Projekt výstavby Národní technické knihovny - financování".

 

květen 2001

Na doporučení MŠMT předkládá STK dodatek č. 2 k investičnímu záměru "Architektonická studie Národní technické knihovny" ze září 2000 tak, že rozsah je omezen opět pouze na architektonickou studii.

 

březen 2001

Od 20. 3. do 1. 4. 2001 proběhla v Galerii Jaroslava Fragnera výstava "Národní technická knihovna - urbanistické, architektonické a projektové řešení".

 

únor 2001

STK připravila pro gremiální poradu náměstka pro vědu a vysoké školství materiál "Financování přípravy výstavby NTK" a pro MŠMT "Aktualizovaný investiční záměr na výstavbu objektu NTK". Ministerstvo financí rozhodlo o financování projektu NTK formou individuální dotace.

 

leden 2001

Uzavřena architektonická soutěž na budovu Národní technické knihovny; zvítězil projekt studia AK architekti.

 

 

listopad 2000

MŠMT zaregistrovalo dodatek č. 1 k investičnímu záměru "Architektonická studie Národní technické knihovny"; tím byl investiční záměr rozšířen o projektovou a inženýrskou přípravu stavby až do úrovně zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a získání stavebního povolení. Na základě tohoto dodatku byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž na investorsko-inženýrskou činnost dle zákona 199/1994 Sb.

 

červenec 2000

"Projekt výstavby Národní technické knihovny jako uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb" schválila vláda ČR svým usnesením č. 699 z 12. 7. 2000.

 

červen 2000

MŠMT schválilo investiční záměr "Architektonická studie Národní technické knihovny".

 

květen 2000

31. 5. 2000 byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž na zpracování návrhu urbanistického, architektonického a projektového řešení budovy Národní technické knihovny.

 

duben 2000

STK předložila investiční záměr "Architektonická studie Národní technické knihovny".

 

únor - květen 2000

STK zpracovala "Stavební program" a "Projekt výstavby Národní technické knihovny", který byl po vnitřním i vnějším připomínkovém řízení předložen v červnu 2000 vládě ČR.

 

Státní technická knihovna