Zápis z porady k projektu LI01018 „Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování“, konané dne 10.5.2001

 

 

Přítomni: Dr. Andrášová (STK), Dr. Bayer (STK), Dr. Bouzková (NLK), Bc.Frantíková (STK), Mgr. Gráfová (SVKOS), Mgr. Heicl (STK), Mgr. Jursová (VUT), Mgr. Kolářová (STK), A. Kratochvíl (TUL), Dr. Krbec (UK), Mgr. Krejčíková (SVKPL), Mgr. Medková (STK), Ing. Pavlík (UK), Mgr. Prochásková (Upa), Dr. Řepišová (MU Brno), R. Římanová (NLK), Ing. Smetanová (STK), Dr. Stoklasová (NK), V. Studený (TUL), Ing. Svoboda (STK), Ing. Šilhánek (VŠCHT), Ing. Šmilauer (STK), Mgr. Švastová (STK), pí Tichá (ZĆU), Ing. Vojnar (SVKOL).

 

 

I. Úvodní informace

 

Ing. Svoboda informoval o problémech při přijímání projektu, který svým zaměřením přesahuje zadání vyhlášeného programu (projekt byl schválen na doporučení  Rady programu a jako zájem zadavatele).

 

Veškeré dokumenty týkající se projektu budou zveřejňovány na adrese: http://www.stk.cz/li01018.

 

V projektu jsou řešeny 3 hlavní oblasti:

1.    nákup multilicencí elektronických verzí časopisů nakladatelství AP a Wiley  - STK obdržela od nakladatelství AP a Wiley písemné vyjádření, že firma SUWECO CZ je jediným zástupcem obou nakladatelství v ČR. Na základě této skutečnosti bude STK dále postupovat v souladu s ustanovením zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek.

2.    zpřehlednění a usnadnění cesty uživatele k informačním zdrojům, zkrácení cesty od reference k primárnímu zdroji – technologie MetaLib a SFX (zásadní část celého projektu), portál STM, předpokládá se:

-      spolupráce s dodavateli primárních zdrojů (požadavek „SFX-awareness“)

-      spolupráce s projektem JIB - Jednotná informační brána (NK ČR a UK, zástupci Dr. Stoklasová, Dr. Krbec a Ing. Pavlík)

3.    terciární databáze

-      informace o dalších projektech LI

Vedle „navigačních“ informací potřebných pro MetaLib/SFX bude obsahovat i další informace o projektech LI (resp. jiných projektech na získávání zdrojů). Kromě přehledu pro uživatele je cílem kumulace statistik. Statistiky o využívání nakupovaných informačních zdrojů by měly být k dispozici koncem roku 2002 jako jeden z důležitých podkladů pro další financování této oblasti.

 

 

II. Plán řešení projektu v roce 2001

 

Byl projednán a odsouhlasen rámcový harmonogram řešení projektu v roce 2001:

 

 

OBLAST 1 – Koordinace, plánování

 

Etapa

Úkol

Termín

Odp. osoba za STK

Spolupráce

Poznámka

 

přijetí koordinátora do PP

V/2001

Šmilauer, Svoboda

 

 

 

sepsání úvodního projektu

VI/2001

Šmilauer

Vojnar, Bartošek

 

 

spolupráce s NLK (MEDVIK)

průběžně

koordinátor

NLK Římanová

 

 

koordinační schůzky řešitelů

4x/rok

koordinátor

všichni spoluřešitelé

 

 

projekt dalších etap

X/2001

Svoboda, Šmilauer, koordinátor

všichni spoluřešitelé

 

 

průběžná oponentura

XII/2001

Svoboda, koordinátor

všichni spoluřešitelé

 

 

 

 

OBLAST 2 – nákup licencí elektronických informačních zdrojů

 

Etapa

Úkol

Termín

Odp. osoba za STK

Spolupráce

Poznámka

 

projednání licenčních podmínek

VI/2001

SUWECO + Patočková/Bayer

Šilhánek

 

 

uzavření smluv

VII/2001

SUWECO + Svoboda

 

 

 

zaškolení uživatelů

IX/2001

SUWECO/W/AP

 

 

 

 

OBLAST 3 - technologie

 

Etapa

Úkol

Termín

Odp. osoba za STK

Spolupráce

Poznámka

I.

analýza, rozbor možností SW technologií

průběžně

Šmilauer

Vojnar, Žabička

 

 

přesun HW( Alfa 4000) do SVKOL

V/2001

Vild

Vojnar

 

 

Studie SFX/Metalib/CrossRef jako součást Úvodního projektu

VI/2001

Šmilauer

Vojnar, Žabička, Bartošek

 

 

analýza Konspekt/OMNI, návrh metodiky hodnocení EIZ

VIII/2001

Patočková, Kolářová

NK ČR, NLK Římanová

 

 

protokol Z 39.50 - nákup serveru a klienta

X/2001

Šmilauer

na smlouvu 80 tis. Kč???

 

 

protokol Z 39.50 - definice profilu CZ, rozhraní, věcný profil

IX/2001

Šmilauer, Kolářová, Švastová

NK ČR

 

 

smluvní zajištění nákupu  SFX

XI/2001

Šmilauer

Vojnar, NK ČR/Stoklasová

 

 

uzavření licenční smlouvy na SFX

XI/2001

Svoboda, Šmilauer

Vojnar, koordinace s NK ČR

 

II.

dodávka SFX, instalace, napojení na ORACLE

XII/2001

Šmilauer

NK ČR/Stoklasová, Vojnar

NK ČR plánuje nákup základní verze Metalib/SFX v roce 2001, rozšířené verze v roce 2002

 

 

OBLAST 4 – terciární databáze

 

Etapa

Úkol

Termín

Odp. osoba za STK

Spolupráce

Poznámka

I.

analýza obsahu TD, standardy zápisu, zdroje

X/2001

koordinátor, Šmilauer

na smlouvu 60.tis. Kč???

 

 

návrh datového modelu TD + dotazy/funkce,

XI/2001

koordinátor, Šmilauer, Kolářová

Bartošek, Bouzková, Vojnar

 

 

vhodné vývojové prostředí

XII/2001

Šmilauer

 

 

 

sběr dat o licencích datových zdrojů

XI/2001

Patočková, Kolářová, Šmilauer

všichni spoluřešitelé

 

 

 

Ad 1) Koordinace, plánování

 

1.    přijetí koordinátora, odpovídá STK, konečné rozhodnutí + přijetí během května

2.    sepsání úvodního projektu – Z osnovy úvodního projektu navržené řešitelem budou vycházet jednotlivé části. Cílem úvodního projektu je objasnění všech otázek, nejasností, nebo stanovení postupu k jejich vyjasnění.

3.    informace Dr. Stoklasové: NK ČR v současné době uzavírá smlouvu o nákupu jedné licence MetaLib

4.    Ing. Vojnar bude za LI018 styčnou osobou pro jednání o MetaLib/SFX s NK ČR a UK, pro jednání s Ing. Vojnarem je třeba určit za každého spolunositele pracovníka, který bude zároveň odpovídat za informace o primárních i sekundárních zdrojích příslušné knihovny

5.    informace Dr. Krbce o rozšiřování konfigurací MetaLib pro přístup k informačním zdrojům plánovaném v roce 2001 - do konce roku bude nakonfigurováno dalších 10 zdrojů, schopnost MetaLibu pracovat s MARC 21 a UNICODE. Je třeba stanovit priority ve zdrojích, které je třeba připojit (finanční náročnost), zejména jde-li o nestandardní připojení – netýká se Aleph či Z39.50

6.    projednání předložené osnovy úvodního projektu a stanovení osob odpovídajících za jednotlivé části

 

 

ad 2) Nákup licencí EIZ

 

·      STK vyzve v souladu s ustanovením zákona 199/1994 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek, zájemce k podání nabídky na zajištění výše uvedených licencí. Vzhledem k tomu, že podle §50 tohoto zákona se jedná o specializovanou zakázku, kterou na základě písemného vyjádření nakladatelství AP a Wiley může v ČR poskytnout pouze jeden zájemce – v obou případech firma SUWECO CZ, vyzve STK tuto firmu k podání nabídky

·      SUWECO nevzniknou vůči knihovnám žádná další práva a ani knihovnám nevznikají žádné další povinnosti k SUWECO

 

Ad 3) Technologie a 4) Terciární databáze viz DISKUSE

 

 

III. Osnova úvodního projektu LI01018

 

Termín zpracování úvodního projektu byl stanoven na červen 2001.

 

Bližší specifikace jednotlivých částí úvodního projektu:

 

1. Rekapitulace zadání projektu:

-      Přístup k elektronickým verzím časopisů nakladatelství AP, Wiley, konsorcium spolunositelů, kontaktní adresy, přehled licencí a fondů terciární databáze, portál STM

-      přehled obdobných tematických portálů Subject Based Information Gateways (ADAM, DIALOG, AHDS, STN, GBI, GENIOS, Questel) a jejich vlastnosti

-      technologie Metalib, SFX, Z39.50, spolupráce s NK ČR

O: STK

 

2. Multilicence

-      je třeba vytvořit přehled základních podmínek licenčních smluv Þ bude zpracován dotazník (s využitím stávajícího dotazníku firmy ExLibris pro SFX), dotazník bude vystaven na webu STK/LI01018

-      návaznost projektu na licence LI028, SK VPK a MEDVIK, je třeba oklasifikovat možnosti přístupů k informačním zdrojům dle podmínek licenčních smluv (tabulka statusů přístupů a kategorií, vazba na IP adresu, heslo apod., přípustnost Dokument Delivery Services, atd.)

-      dotazník vytvoří pracovní skupina ve složení Dr. Hemola (NK ČR), Dr. Bartošek (MU), Ing. Šilhánek (VŠCHT), R. Římanová (NLK), Mgr. Kolářová (STK)

-      závěrečné zprávy všech projektů budou zadavatelem předány STK k zpřístupnění (souhlas uchazeče o podporu projektu s předáním a zveřejněním byl jednou podmínek přijetí návrhu projektu). Pro projekt LI01018 budou využity údaje o pořízených multilicencích

O: dle textu

 

3. Terciární databáze

-      principy terciární databáze, typologie zdrojů, typy poskytovatelů zdrojů, typologie uživatelů, procesů, vazeb a toků

-      problematika věcného popisu (selekční jazyky, metoda Konspektu – vhodná pro hrubou klasifikaci, viz konference CASLIN¢01, druhá hierarchická úroveň – 400 kategorií – vychází z MDT)

O: Mgr. Balíková  (NK ČR), Dr. Bartošek (MU), R. Římanová (NLK)

 

4. Sběr dat pro terciární databázi

-      využití projektů MŠMT, MK – prameny: nakoupené „recenzované“ zdroje

-       

-      shromáždění x hodnocení volně přístupných zdrojů, využití projektu NLK – OMNI,  snaha o garanci kvality zdrojů, zapojení se do Dublin Core - projekt NK ČR o Dublin Core českých elektronických informačních zdrojů, přehled  EIZ ve světě

-      dílčí část: návrh metodiky hodnocení EIZ terciární DB (O: R. Římanová, S: STK, T: konec srpna)

O: Dr. Bartošek (MU),  STK

 

5. Metalib

-      možnosti Metalib, licence v NK v rámci JIB, principy spolupráce s NK ČR a UK Praha jako nositeli projektu JIB, napojené databáze, způsob napojení na Metalib

-      web k SFX: http://www.sfxit.com, web k MetaLib: http://www.metalib.com/V/

O: Ing. Vojnar (SVKOL/STK), Ing. Pavlík (UK), Dr. Stoklasová (NK)

 

6. Z39.50

-      přehled funkcí Z39.50, profil Z39.50, server a klient firmy Cosmotron

-      přehled Z39.50 u členů konsorcia, finanční prostředky projektu LI01018 určené pro Z39.50

-      informace dr. Krbce: MetaLib umožňuje připojení zdrojů různě, Z39.50 je jedna z možností (standardní), další možností je např. http pro každý systém nový interface (finančně náročné)

-      Z39.50 je třeba pro jeho komunikaci se systémy, které SFX nezná (české systémy např. KP-SYS, Lanius atd.), komunikace s systémem Aleph je v MetaLibu již implementována, se systémem TinLib připravuje ÚVT UK a UPOL

O: STK

 

7. SFX

-      technologie SFX, přehled a postup funkcí SFX, přehled dosud známých „SFX aware“ zdrojů, standardizace popisu elektronického zdroje, iniciativa CrossRef, alternativní používané metody k  vyhledávání a linkování

-      v projektu plánováno 6 licencí SFX, je třeba stanovit, kde a kdy budou instalovány (2001 / 2002)

O: Ing. Vojnar (SVKOL/STK), Ing. Pavlík (UK)

 

8. Portál

-      portál do terciární databáze jako aplikace Oracle, vyhledávací kriteria, přístupová práva

O: STK

 

9. Schéma postupu uživatele

-      schéma postupu uživatele musí být maximálně intuitivní (vyhledání předmětové klasifikace, vyhledání bibliografického záznamu periodika nebo monografie, nabídka pomocí SFX, výběr z nabídky, výběr pomocí Metalibu, zobrazení fulltextu, zobrazení referencí), SFX tlačítka, pokračování ve vyhledávání zdrojů, alokace SFX

-      MetaLib nabízí možnost různých uživatelských rozhraní v souvislosti s osobními preferencemi uživatele, v rámci projektu bude řešen jednotný interface

-      Zkušební verze MetaLibu na adrese: http://www.metalib.com  

O: Ing.  Vojnar (SVKOL/STK)

 

10. Literatura a odkazy   

O: autoři jednotlivých částí textu

 

 

IV. Diskuse

 

1. Objasnění základních principů technologie Metalib/SFX

Na dotazy Ing. Šilhánka (předpokládal účast VŠCHT pouze na části projektu týkající se nákupu multilicencí, jaký je rozdíl mezi klasickými vyhledávači a Metalibem, otázka, zda: je záměrem projektu budovat databázové středisko typu DIALOG nebo STN, nepředpokládá zájem VŠCHT o portál, jaký je rozdíl mezi search engine a předmětem řešení projektu, rozdíl mezi SFX a DOI) odpověděli v diskusi zejména Ing. Svoboda, Dr. Stoklasová, Dr. Krbec, Ing. Vojnar a Ing. Pavlík.

Hlavní body:

-      Dnes má každý zdroj (databáze) jiné rozhraní a je nutné prohledávat každý zvlášť. Výsledky získané pomocí MetaLibu jsou integrované a jsou i ze zdrojů, o kterých uživatel nemusí vědět, výsledkem vyhledávání je odpověď na dotaz uživatele ze všech „napojených“ databází.

-      Klasické vyhledávače prohledávají pouze „veřejný“ internet, Metalib prohledává zároveň „neveřejný“ internet (tj. zejména knihovní katalogy). Záměrem projektu je zajistit v max. možné míře také zpřístupnění / fyzické dodání vyhledaného dokumentu, tzn. přístup k plným textům nebo zajištění služby document delivery či MVS.

-      V rámci paralelního přístupu do DB, na kterých se dohodneme, uživatel dostane na jednu obrazovku integrovanou odpověď na svůj dotaz.

-      Vyjasnění, kam všude bude dotaz poslán, zda pouze do volně přístupných nebo i do komerčních databází Þ do obou typů případně podle volby uživatele a v případě komerčních databází pouze do licencovaných zdrojů.

-      Otázka sjednocení rozhraní je řešena systémem, systém „pracuje“ za uživatele, uživatel se systému ohlásí kódem a systém rozliší/diferencuje, ke kterým zdrojům má konkrétní uživatel přístup. Uživatelé chtějí pouze jeden dotazovací mechanismus, přes který se dotážou do té databáze, do které je buď volný přístup nebo je institucí zaplacen (paralelní přístup). Metalib všechno toto řeší souhrnně: kdo je uživatel, který se hlásí, k čemu má přístup - volně přístupné či placené databáze, plné texty, toto zajišťuje „přídavné“ zařízení za Metalibem -  SW SFX.

-      MetaLib je komplexní systém, rozhraní umožňující „inteligentní“ přístup ke zdrojům je jednou z jeho částí/rovin. Další rovinou využívání MetaLibu je např. sjednocení věcného popisu - aby selekční jazyk byl pro uživatele co nejpřehlednější.

-      rozdíl mezi SFX a DOI (Digital Object Identification), vztah ke CROSSREF:

§      DOI – identifikace jednotlivých objektů, iniciativa komerčních vydavatelů

§      CROSSREF – propojovací mechanismus. Crossref je staticky budovaná databáze na rozdíl od SFX, který buduje propojení dynamicky na základě aktuálních zdrojů

§      SFX je schopen využívat směrovací mechanismus CROSSREF/DOI

§      klíčovou otázkou jsou licenční podmínky, které nesmí být zpochybněny

-      Ing. Svoboda: očekává se, že všichni účastníci projektu LI01018 do něj zapojí svoje zdroje, za podmínek jak je zveřejňují nyní

 

2. Dr. Rupešová: Zadání programu LI – Informační zdroje pro výzkum a vývoj bylo vyhlášeno na nákup informačních zdrojů Þ projekt LI01018byl chápán jako projekt integrační, který standardním a zároveň uživatelsky příjemným způsobem zpřístupňuje nakoupené zdroje. Proto byl, i když se částí vymykal zadání programu, schválen (jen menší část je v souladu se zadáním zaměřena na nákup licencí), a budou na něj poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu. Dalším důvodem je získat vstupní informace pro připravovaný Národní program orientovaného výzkumu, jehož součástí bude i zajištění informační infrastruktury VaV.

.

3. Ing. Šilhánek: upozornil na novou službu Elsevier / Science Direct: možnost vstupu např. do DB Beilstein a DB Chemweb.

 

 

V. Organizační záležitosti

 

1.    Koordinační schůzky řešitelů projektu se budou konat čtvrtletně, do konce roku 2001 jsou plánovány ještě dvě schůzky (předběžně domluveny na září a  listopad).

2.    Koordinace řešení s projektem Jednotná informační brána NK ČR a UK – dohoda o spolupráci je součástí přihlášky do grantového programu.

3.    Konference LI018@cvut.cz je pro veřejnost mimo okruh řešitelů nepřístupná, Ing. Vandrovec doplní další účastníky konference pouze se souhlasem řešitele nebo spoluřešitelů (v případě dalších účastníků spolunositelských institucí).

4.    Všechny informace budou zveřejňovány na URL:http://www.stk.cz/li01018, příspěvky zasílat na adresu b.smilauer@stk.cz do doby, než bude ustanoven koordinátor projektu.

 

Zapsaly: Mgr. Švastová, Bc. Frantíková

Četl: Ing. Svoboda