Projekt Název projektu Nositel Informační zdroj URL Období Popis Konsorcium Platba Grant Stav Kontakt
LI00022 OCLC FirstSearch Service Národní knihovna ČR, hlavni řešitel Hanuš Hemola Služba OCLC FirstSearch s přístupem k plným textům OCLC Base Package with Full Text od organizace OCLC. Služba FirstSearch kombinuje funkce souborných katalogů, meziknihovních služeb, dodávání dokumentů a přístupu k elektronickým plným textům dokumentů. Nejvýznamnější součástí je přístup k online soubornému katalogu OCLC, který obsahuje více jak 40 milionů bibliografických záznamů o dokumentech od 11. století po současnost, s lokacemi knihoven celého světa; ten bude sloužit jako základní informační zdroj pro poskytování meziknihovních výpůjčních služeb pro zabezpečení pracovníků vědy a výzkumu z celé CR primárními dokumenty. Kromě souborného katalogu (WorldCat) je zahrnut přístup do 12 dalších databází:   2000/1-2003/12   Neformálni sdružení deseti nejvýznamnějších státních vědeckých knihoven (NK ČR, MZK, SVK OL, SVK CB, SVK PL, SVK KL, SVK UL, SVK HIZ, SVIZ LI, SVIZ OS), které vzniklo na základě již existující smlouvy o Sdružení pro Českou národní bibliograf1i. Prostřednictvím těchto knihoven získají uživatelé ze všech regionů ČR rovnoměrný přístup k službě OCLC FirstSearch s přímou návazností na meziknihovní službu resp. mezinárodní meziknihovru službu (NK, MZK, SVIZ OL). Roční poplatek za 10 přístupů, o které se dělí členové konsorcia. 11.2 milionů Kč Informační zdroj zpřístupněn členům konsorcia od 1.6.2000 Hanuš Hemola, Hanus . Hemola@nkp.cz, http://www.nkp.cz/refer centrum/infozdr.html
LI00028  Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd  Státní technická knihovna v Praze, hlavní řešitel Anna Patočková Science Direct (http: //www. sciencedirect . com/ ) - plné on-line texty těch vědeckých časopisů z nakladatelství Elsevier Science, které v tištěné podobě odebírají členové konsorcia ( tzv. křížový přístup, kdy každý člen konsorcia má přístup k el. verzi libovolného časopisu odebíraného kterýmkoliv členem konsorcia). V současnosti jde o 270 časopisů zejména z přírod. věd a medicíny.   http://www.sciencedirect.com/ 2000/2-2003/12   Konsorcium technických knihoven VPK má devět členů: ČVUT, TUL, UPar,  VŠCHT, VUT, ZČU, STK Praha, SVK Ostrava, SVK Plzeň. K původnímu projektu Science Direct konsorcia VPK se posléze připojilo otevřené konsorcium dalších 28 akademických knihoven administrativně spravované společností Suweco CZ, s.r.o. Konsorcium je nadnárodní ( slovenští účastníci).   Ročni licenčni poplatek za el.verze časopisů odvozený procentuálně od celkové sumy za odebírané tištěné časopisy (v současnosti odebírají členové konsorcia tištěné časopisy Elsevier Science v celkovém objemu 30 miliónů Kč, resp. 20 mil po odpočítání duplicit). Poplatek hrazen z větší části z grantu VPK, doplatky členů konsorcia Suweco v řádu desítek tisíc Kč na člena. Podmínkou je nepřerušit odběr papírových verzí časopisů a 7% roční nárust (již odebíraný časopis duplicitní s jiným členem konsorcia je možno vyměnit za jiný časopis Elsevier - možná koordinace akvizice). 21.3 milionů Kč na období 2000/2 -2003/12 na vybudování a zajištění kooperačního systému VPK (jednou z jeho součástí je i Science Direct). Podpis smluv v rámci konsorcia Suweco do konce července 2000, od srpna se pře pokládá  aktivace přístupu. V další fázi je zvažována varianta on-site (zrcadlo serveru) a rozšíření konsorcia. projekt LI: Anna Patočková , A. Patockova@stk. cz konsorcium Suweco: Nina Suškevičová, suweco@telecom. cz, http://www.suweco.cz
LI00035 Zpřístupnění plno textových  databází odborných zahraničních periodik na základě programu Open Society lnstitute EIFL-Direct Národní knihovna ČR, hlavní řešitel Hana Nová Plné texty celkem 3.300 časopisů od r. 1990 a další inf. zdroje (abstrakty , zpravodajství, příručky) především z oblasti sociálních a humanitruch věd od EBSCO Publishing, jednoho z předních světových dodavatelů el. a tištěných časopisů, nabízené ve 4 dílčích databázích: http://search.qlobal.epnet.com 2000/2-2003/12   Plošná multilicence pro neomezený počet neziskových organizací v rámci ČR. V dubnu 2000 bylo zaregistrováno 105 knihoven, které tvoří neformální konsorcium zapojené prostřednictvím Národní knihovny do projektu EIFL Direct (Electronic Information For Libraries) realizovaného společně s [!tmou EBSCO a Open Society lnstitute (součást sítě  Sorosových nadací). V projektu je sdruženo 39 zemí, které tak tvoří největší světové informační konsorcium.  Jednorázová platba za roční celo republiko vou  licenci v řádu milionů Kč ročně, hrazena z grantu  24 milionů Kč Přístup od ledna 2000 www-prohlížečem Hana Nová, Hana.Nova@nkp.cz, http://www.nkp.cz/start/knihcin/periodika/eifl/eifl.htm
LI00041 Velkoplošná licence na přístup do databáze Web ofScience Knihovna Akademie věd ČR, hlavní řešitel Ivana Kadlecová Multioborová citační databáze Web of Science od ISI http://www.isinet.com  2000/2-2003/12 Jedná se o www-podobu databází Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Databáze obsahuje týdně aktualizované údaje o článcích z více než 8.500 vědeckých časopisů ze všech oborů.  kromě bibliografických  údajů a abstraktu jsou u každého článku uvedeny všechny jeho reference a také všechny jeho citace (odkazy na daný článek z novějších prací). Týdně v databázi přibývá na 25.000 nových záznamů a přes 400.000 citačních odkazů. 28 účastníků - prakticky všechny VŠ, AV ČR, velké státní vědecké  knihovny, NK ČR, CESNET. Volné sdružení administrativně spravované přes CESNET. Roční licenční poplatek v řádu desítek miliónů Kč, z větší části hrazený grantem plus příspěvky členů konsorcia odvozené od velikosti instituce. 90milionů Kč Od 13.6.2000 dočasný provoz formou free-trial přístupu na server ISI do Philadelphie. Trvalý provoz se předpokládá cca od září 2000 po zprovoznění českého zrcadla serveru na UK Praha (neomezený počet souběžně pracujících uživatelů) Ivana Kadlecovákadlec@lib.cas.cz
LI00044 Zajištění pokračování zpřístupňování a rozšíření možností chemického strukturního a reakčního databázového systému CrossFire VŠCHT Praha, hlavní řešitel Jaroslav Šilhánek CrossFire Beilstein - organická chemie (pokračování již z LB98084), nově zřízen přístup k modulům CrossFire Gmelin - anorg. chemie a CrossFire EcoPharm od Beilstein Informationssysteme http://www.beilstein.com 2000/1-2003/12   VŠCHT, UK-PřF, UK-Far mF  HK, MU-PřF, UP-PřF, UPar, VFU,  OU, VUT -ChemF, VUT - TechF ZL, AV -knihovna, AV-makromol,  AV- Chemtech. Možnost přistoupení dalších institucí.  Roční licenční poplatek hrazený z prostředků grantu a z příspěvků partlclpujících institucí v poměru 1:1. Náklady na provoz serveru včetně pronájmu diskových polí s předinstalovanými čtvrtletními "upgrade" zatím hradí VŠCHT Praha. 8.5 milionů Kč Probíhají jednáni o podmínkách pokračováni a rozšíření o báze "Gmelin" a případné další moduly systému (např. modul EcoPharm pokrývající problematiku ekologických a farmaceutických oborů). Od 1. července byl jmenován nový zástupce producen ta pro náš region, takže jednání bude nutno s velkou pravděpodobností začít od počátku. Jaroslav Silhánek, silhanek@vscht. cz
LI002015 Zpřístupnění databáze MathSci matematické vědecké komunitě UK Praha, hlavní řešitel Drahomíra Hrušková MathSci ( elektronická verze Mathematical Reviews od Americké matematické společnosti, distribuce Silver Platter) s kompletními retrospektivními daty od roku 1940. V první fázi CD-ROM báze s 8 souběžnými přístupy pro členy konsorcia provozovaná na ERL serveru; perspektivně není vyloučen přímý online přístup do (zrcadla) centrální databáze.   2007/7-2003/12   Neformální konsorcium MFF UK, ZČU, VUT, ČVUT, AV ČR zahájilo pokusnou činnost již od ledna 2000. Po získání zkušeností možnost rozšíření konsorcia za předpokladu finanční spoluúčasti. ještě před zahájením projektu: z vlastních zdrojů zakoupena část dat MathSci a licence na 4 souběžně přistupující uživatele. Z grantu nový server, rozšíření licenčních přístupů na 8 uživatelů, dokoupení kompletní retrospektivy. 1 milion Kč Pokusný provoz od února 2000, projekt schválen 30.6.2000. Přístup na nový server cca od září 2000.  Navíc, nezávisle na grantu, bude pod záštitou jČMF pro členy konsorcia i další zájemce zřízen on-line přístup k databázi CompactMATH ( elektronická verze Zentralblatt fuer Mathematik), získávané za recenzní činnost členů.  Drahomíra Hrušková, Drahomira. Hrus kova@mff . cuni. cz, Jiří V eselý, jvesely@karlin.mff.cuni.cz, http://www.karlin.mff.cuni.cz/erl
LI002016 Zajištění základních dokumentografických bází dat pro technické obory ČVUT Praha, hlavní řešitel Barbora Ramajzlová Základní dokumentograflcké báze pro technické obory, které byly v mlnulých letech zpřístupňovány izolovaně na některých technických VŠ v CD- ROM verzích: Ei Compendex (producent Engineering Information Inc, pokrývá inženýrství chemické, mechanické, strojní, energetické, geologické, biologické, elektrické, automobilové, jaderné, vesmírné, počítačové, robotiku), Inspec ( od lnstitution oE Electrical Engineers, pokrývá elektrické inženýrství, elektroniku, fyziku, informační technologie, počítače) Metadex ( od Cambridge Scientific Abstracts, vědy o materiálech) Iconda (od Fraunhofer IRB, reference z 573 časopisů z oblasti stavitelství a plánování) Ke všem čtyřem databázím se předpokládá jednotný přístup v rámci programu Dialog Online přes rozhraru DialogWeb, v jehož rámci budou propojeny bibliografické záznamy s plnými texty těch časopisů, které budou mít jednotliví členové sdružení předplaceny v tištěné verzi.    2000/7-2003/12   Účelové sdružení ČVUT, VUT, VŠB- TUO, TUL, UK Roční skupinová licence pro on-line přístup k databázím a k navazujícím službám v řádu milionů Kč ročně (plně hrazeno z grantu), včetně možnosti dodávek plných textů dokumentů v elektronické  podobě (z vlastních zdrojů členů sdružení). 39.2 milionů Kč Projekt schválen 30.6.2000 Barbora Ramajzlová ramaj zlo@vc.cvut.cz
LI01003 Multifunkční a informační centrum pro dopravu Univerzita Pardubice                 Procházková Iva
LI01004 Primární a sekundární informační zdroje pro informační středisko Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o                 Kroftová Věra
LI01013 Národní akademická licence Literature Online Fulltext Collection Masarykova Univerzita, Filosofická fakulta                 Rambousek Jiří
LI01014 Optimalizace struktury informačních zdrojů fondu Knihovny knihovnické literatury odboru knihovnictví Národní knihovny ČR Národní knihovna České republiky                 Ressler Miroslav
LI01033 Databáze Celex – základní informační zdroj o právu EU Univerzita Karlova v Praze                 Mouchová Jana
LI01036 Multifunkční informační centrum univerzity pro zemědělství a lesnictví Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně                 Potáček Jiří
LI01039 Komplexní metainformační systém pro výzkum a vývoj MathAn Praha s.r.o.                 Souček Jiří
LI01040 Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství Ústav pro informace ve vzdělávání                 Čumplová Ludmila
LI01043 Multilicence na databázi Journal Citation Reports Knihovna Akademie věd České republiky                 Kadlecová Ivana