Zápis z pracovní porady

konané dne 24. 7. 2001,  9:00 –13:00 a 14:00. -16.00 v STK

Přítomni: Andrášová, Bayer, Kolářová, Sidorin, Smetanová, Svoboda, Šmilauer, Švastová

Předmět jednání: Úvodní projekt –sběr dat pro terciární databázi

Dopolední část jednání

1.    V první části jednání se probíral zápis z jednání 12. 7. (Mgr. Kolářová, Ing. Sidorin, Ing. Šmilauer), kde bylo upozorněno na nebytnost zahájení sběru dat pro terciární databázi o elektronických  zdrojích. Bylo konstatováno, že před stanovením konkrétních úkolů je třeba zpřesnit koncepci - účel, cíle a reálné podmínky.

Z uvedeného hlediska se prakticky jednalo o projednávání a upřesnění následujících bodů:

rozsah zdrojů, které zahrneme do projektu: především zdroje zakoupené z veřejných prostředků, „free“ zdroje na internetu, zdroje jiné; zdroje pouze elektronické, zdroje i papírové v STK - na vyžádání digitalizace a dodání; (Otázky kompromisu mezi kvalitativním rozsahem čili detailností popisu, kvantitou a na druhé straně lidskými zdroji čili kapacitou pracovního času byly projednávány později).

2.    Terciární databáze – koncepce: Byl projednán obsah terciární databáze, styk uživatele s portálem STM, začlenění Metalibu a SFX. Dále byly diskutovány navržené vazby mezi tabulkami terciární databáze a jejich obsahem, ujasněn význam pojmů on-line časopis, on-line faktografická databáze, on-line A&I databáze, on-line monografie a sortiment sbíraných dat pro jejich katalogizaci.

MetaLib – do jaké míry je nebo bude reálně k dispozici pro STK: z hlediska terciární databáze je MetaLib pouze jednou z cest ke zdrojům, další cesty jsou přes Z39.50, přes sekundární databáze a nebo přímá cesta k poskytovateli.

3.    Sběru dat se týká část článku „Portál STM konsorcia dvanácti knihoven“, který zpracoval Ing. Šmilauer pro konferenci Knihovny současnosti 2001 v Seči. Věcně se jedná o návrh sortimentu údajů pro sběr dat o licencích, o poskytovatelích, o elektronických zdrojích. Podle připomínek tuto část ing. Šmilauer upravil, týká se str. 8 a 9. článku pro konferenci v Seči. Podrobná diskuse byla i k dalším informacím zahrnutým v referátu. Výsledky této diskuse nejsou rozváděny v tomto zápisu, byly přímo operativně ještě týž den zapracovány do uvedeného materiálu a jsou již současně s tímto zápisem k dispozici na pracovní stránce  na webu www.stk.cz/li01018 pod bodem 11 a zároveň byl upravený příspěvek zaslán k rukám Doc. Kubíčka (MZK) k publikaci ve sborníku.

Soupis licencídotazník (pro lepší přijatelnost pro ty, kdo ho budou vyplňovat, zredukovat z  5 stran na vlídnější formát); přehled licencí – spíše nežli o „tabulku“ se bude jednat o „stromovou strukturu“. Jedním z údajů by měl být kontakt na osobu podávající bližší údaje k využití přístupů na základě licence, resp. kdo zastřešuje licenci v ČR – tato informace prakticky chybí;

Dotazník na licence – bude upraven do uživatelsky přívětivější formy a pak rozeslán spoluřešitelům, aby popsali licence které vlastní popř. další.

Předpokládaný způsob koordinace sběru dat je popsán na str. 10 uvedeného článku pro konferenci. Doporučuje se, aby zdroje byly členěny podle tematiky, a tak aby byla práce rozdělena i na spolunositele podle jejich odborného zaměření. STK musí vystupovat v roli metodika a koordinátora, který bude mj. probíhající práce přidělovat a  řídit.

4.    VPK, resp. MEDVIK vystupují v roli poskytovatele a tak budou katalogizovány. Zároveň byl vytýčen cíl, (který jde mimo rozsah projektu Portál STM), a to sjednotit katalog VPK s KATCAS STK. Katalog elektronických zdrojů STK a souborný katalog VPK – lze hovořit o duplicitním vytváření záznamů, které jsou proto navíc nekonzistentní; – (katalog elektronických zdrojů STK = cca 80 % záznamů VPK), bude třeba dořešit vkládání do jednoho z nich a z toho replikaci v druhém. Pokud jde o terciární databázi, bylo konstatováno, že nepotřebuje „vkládat záznamy potřetí“, bude přebírat záznamy z VPK a z katalogu STK. Totéž platí pro přípravu záznamů pro terciární databázi, z časového hlediska se současně bude řešit návrh terciární databáze a současně budou připravovat popisy zdrojů. Prakticky se zatím nejeví rozhodující, ze kterého prostředí se budou do terciární databáze data importovat.

5.    Dublin Core – je výsledkem současného trendu popisování elektronických zdrojů, který vychází z praxe vyhledávání na internetu. S popisem v DC počítá NK v projektech Webarchiv a VISK8 (v rámci projektů se předpokládá vytváření a existence elektronických zdrojů, kde jsou metadata součástí popisu).

6.    Jako věcný popis byl doporučen popis elektronického zdroje pomocí PSH resp. MeSH, paralelně s tím vybraných znaků MDT, a doplněné o hesla chronologická, biografická, geografická, firemní. Přitom se předpokládá, že z vybraných znaků MDT lze odvodit třídy Konspektu, což je metodika propracovávaná v NK pro popis knihovních fondů a ke které se STK připojí.

7.    Náplň terciární databáze z hlediska priorit: Katalogy STK, katalogy spoluřešitelů, ostatní zdroje. Z praktického hlediska lze očekávat, že se nejprve otestuje terciární databáze na katalozích STK, pak se budou přidávat další.

 

Odpolední část jednání (koordinační schůze o metodice, rozdělení prací a plánování úkolů)

1.    Sběr dat pro terciární databázi bude probíhat  zpočátku za použití standardních technik, v tabulkových nebo textových souborech, předávaných mailem, pokud nebude připravena technologie na Oracle. Pro katalogizaci  bude  v STK použit KPWin, a bude využita možnost importu z Excelu.

Katalogizace on-line zdrojů:

·         periodika

·         databáze A&I

·         faktografické a fulltextové databáze

·         on-line monografie

Typy on-line periodik:  .

·         licencované,

·         dostupné on-line vázané na papírový odběr

·         volně dostupné časopisy

Volně dostupné časopisy budou katalogizovány jako nezávazné.

 

2. Úkoly

a)    Mgr. Kolářová do konce srpna připraví dotazník na sběr dat o licencích a poskytovatelích. Ke každé licenci je třeba dodat seznam poskytovaných on-line zdrojů

                    T. 31. 8. 2001

b)    Ing. Sidorin tento dotazník rozešle spoluřešitelům LI01018, projedná s MŠMT a dr. Patočkovou (předané zprávy od dr.. Kubíkové) průzkum dokumentů z kterých lze licence udělené MŠMT zjistit, prozkoumá portály www.vyzkum.cz a www.veda.cz a připraví dotazovací akci na pracovištích ČAV, VŠ, resortních knihovnách (ÚZPI, ÚIV, ČSNUI, ÚPV, ...) ve významných knihovnách a na odborech VaV ministerstev

                    T. 15. 9. 2001

c)    Mgr. Švastová připraví formulář v Excelu pro sběr dat o on-line periodikách a to tak, aby data bylo možno importovat do KP-Win. Pomocí těchto tabulek bude provedena distribuce mezi spolunositele. Sběr dat proběhne podle prvků v Dublin Core tak definovaných, aby současně pokryly potřeby minimálního bibliografického záznamu pro periodika v UNIMARCu. Datovou strukturu pro on-line zdroje připraví v KP-Win.

                    T: 1. 9. 2001

d)    V další etapě připraví mgr. Švastová v KP-Win pracovní listy pro katalogizaci licencí a poskytovatelů (Poskytovatelé budou jako  autority) a dalších on-line zdrojů.

                    T: 30. 9. 2001

e)    Ing. Sidorin připraví kooperaci dalších knihoven (rozdělení katalogizace časopisů podle věcného oboru mezi spolunositele) a ta bude předprojednána mailem a potom schválena na podzimním shromáždění LI01018, které svolá ing. Sidorin.

                    T. 15. 9. 2001

f)     Mgr. Švastová zajistí proškolení pracovníků odd. 22 a 32 STK na KP-Win na  katalogizaci on-line periodik:

                    T. 30. 9. 2001

g)    Mgr. Kolářová  a Ing. Smetanová metodicky a organizačně  zajistí soupisy on-line periodik (z licencí, free) s nejhrubší věcnou klasifikací, s cílem jejich distribuce na katalogizaci u spolunositelů. Dále zajistí průzkum SBIG. Na soupisy  a věcný popis on-line zdrojů bude do STK přijat jeden pracovník do konce roku, který bude financovaný z LI01018.

             T: 15. 9. 2001

h)    Dr. Andrášová  seznámí pracovníky odd. 22 se způsobem  katalogizace v DC on-line časopisů a provede jejich přípravy na jmenný popis v odd. 22 v KP-Win

                    T. 30. 8. 2001

i)     Ing. Šmilauer zjistí vhodné ověřovací nástroje (Xena, ...) pro kontrolu URL adres on‑line zdrojů.   

T. 30. 9. 2001

Zapsal: Sidorin

Schválil: Ing. M. Svoboda, řed. STK