Úvodní projekt LI01018

 

Rekapitulace zadání  projektu:

 

1.   Nákup licencí on line zdrojů poskytovatelů Academic Press a Wiley.

K tomuto účelu budou využity zkušenosti získané v rámci projektu LI00028 „Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny (VPK) jako zdroj informací a služeb pro oblast technických a aplikovaných přírodních věd“ a projektu LI00023 „Medicínská virtuální knihovna (MEDVIK) – síťové sdílení informačních zdrojů pro vědu a výzkum

Academic Press IDEAL Open Consortium umožní přístup k plným textům 175 titulů uživatelům těchto členů konsorcia: Masarykova univerzita Brno, Národní lékařská knihovna Praha, SVK Ostrava, SVK Plzeň, TU Liberec, Univerzita Pardubice, VŠCHT Praha, VUT Brno, Západočeská univerzita Plzeň a STK

Wiley Enhanced Access License í umožní uživatelům z NLK Praha, SVK Ostrava, TU Liberec, Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, VUT Brno ZČU Plzeň a STK tzv. křížový přístup k těm titulům vydavatelství, které jsou odebírány alespoň jedním členem konsorcia v tištěné formě.

2.   Propojení se systémem MEDVIK, řešený NLK v rámci projektu LI00023

NLK v současné době řeší systém MEDVIK obchodní soutěží. Naskýtá se idea, rozšíření VPK o periodika z oblasti Mediciny a rozšíření SK VPK i o lékařské tituly. NLK by měla možnost rozšířit konsorcium VPK.

3.   Vytvoření tematického portálu STM (Science, Technology, Medicine) na Internetu.

Portál bude vybudován v STK pomocí technologie Oracle. Bude obsahovat několik databází. tzv. terciární databáze, již bude možné aktualizovat dálkově. Obsah těchto databází bude prvotně naplněn sběrem dat, viz bod 6. Cílem tematického portálu je  umožnění interaktivního  vyhledávání informací pro VaV z oblasti STM buď podle věcného problému nebo podle bibliografické citace až na primární zdroj vč. hyperlinkového propojení k citovaným zdrojům. Systém Metalib nabídne dostupné zdroje v ČR a další pro vyhledání, systém SFX nabídne jejich další dostupnost.

 

Základní schéma vyhledávacího mechanismu je následující:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Výsledkem projektu ve zjednodušeném pojetí je vyhledávací mechanismus.

 

Zkušenosti s požadavky na vyhledávací mechanismy při vyhledávání informačního zdroje, ať už v knihovně, nebo na Internetu, vedly v praxi k určitým zvyklostem v knihovnické praxi a v praxi budování vyhledávacích mechanismů na Internetu. Z těchto zvyklostí lze zpětně odvodit požadavky kladené na vyhledávací mechanismy.

 

Vyjdeme-li z obvyklých požadavků uživatelů v knihovnách, jsou obvyklé tyto rejstříky:

 

Autorský

Názvový

Věcný

 

Pokud jde o požadavky na vyhledávací mechanismy, které se snaží vytvořit jemnější filtr na odfiltrování informačního šumu, lze například vyjít ze struktury metadat ve standardu Dublin Core (viz např. projekt Národní knihovny ČR na http://webarchiv.nkp.cz, resp. http://webarchiv.nkp.cz/cgi-bin/dc_cz.pl,  nebo domovskou stránku DC - http://dublincore.org/). Základními prvky tohoto standardu jsou:

 

(pozor na smysl jednotlivých termínů, jako „zdroj“, „dílo“, „intelektuální obsah“...)

 

Název (Title)

název přidělený zdroji tvůrcem nebo vydavatelem

 

Tvůrce (Creator)

osoby nebo organizace, které primárně vytvořily intelektuální obsah zdroje

 

Předmět (Subject)

téma obsahu zdroje

 

Popis (Description)

popis obsahu zdroje

 

Vydavatel (Publisher)

u elektronických zdrojů je to entita (osoba) odpovědná za aktuální zpřístupnění zdroje

 

Přispěvatel (Contributor)

další entita (osoba), která významně přispěla k vytvoření zdroje

 

Datum (Date)

datum vydání (zpřístupnění) zdroje v aktuální podobě

 

Typ (Type)

kategorie zdroje (homepage, technická zpráva, slovník, román, ...)

 

Formát (Format)

ASCII, text/html, JPEG, ...

 

Identifikátor (Identifier)

číslo nebo alfanumerická řada jednoznačně identifikující zdroj (k identifikaci shody, resp. duplicit)

 

Zdroj (Source)

číslo nebo alfanumerická řada jednoznačně identifikující dílo, z něhož byl zdroj získán (k identifikaci shody, resp. duplicit)

 

Jazyk (Language)

jazyk intelektuálního obsahu zdroje

 

Vztah (Relation)

Vztah zdroje k jiným zdrojům

 

Pokrytí (Coverage)

prostorové a/nebo časové charakteristiky zdroje

 

Práva (Rights)

copyright, správa práv

 

Tyto hlavní prvky je třeba zařadit do relačních vztahů v terciální relační databázi.

 

4.   Napojení na Metalib řešený v rámci projetu JIB v NK a implementace databáze SFX pro rozšířené služby.

Program Metalib bude zakoupen NK v rámci programu JIB. Předpokládá se že pro  účastníky konsorcia LI01018 budou dokoupeny přístupové licence a databáze zdrojů Metalib bude rozšířena o zdroje licencované členy konsorcia. Tyto zdroje, pokud jsou „SFX aware“, budou nabízet službu SFX  - rozšířenou nabídku k dostupu. Programy SFX budou nakoupeny pro  6 členů konsorcia (ZCU, STK, NLK, SVKOL, MU, MZK), takže uživatelům těchto knihoven bude nabídnuta rozšířená služba SFX. 

5.   Vybavení knihoven konsorcia protokolem Z39.50, pokud to bude vyžadovat systém Metalib

Cílem je vybavení všech knihoven konsorcia jednotným vyhledávacím protokolem. Knihovny, které nemají zatím standardizovaný vyhledávací protokol na Metalib budou vybaveny protokolem Z39.50.  

6.   Sběr dat pro  terciární databázi:

a.           poskytovatelů dat (agregátorů),

b.           licencí zakoupených z prostředků SR v ČR a specifikace licence, 

c.           katalog sekundárních databází,

d.           katalog elektronických periodik

e.           katalog elektronických databází,

 

Tyto tabulky budou vzájemně mezi sebou propojeny vazbami, takže bude možno pokládat kombinované dotazy.

Terciární databáze informačních zdrojů má pomoci k vyhodnocení výsledků programu LI „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ po jeho ukončení, schopnou poskytnout objektivní podklady pro rozhodování o dalším postupu jak zadavatele, tak nositelů jednotlivých projektů. Terciární databáze informačních zdrojů dostupných v ČR výrazně podpoří koordinaci při jejich nákupu a vyjednávání licenčních podmínek, což má významný ekonomický přínos. Vyhodnocení údajů shromažďovaných navrhovaným systémem poslouží ke koordinaci licenční politiky v průběhu, ale zejména po ukončení programu LI. Sběr dat o elektronických informačních zdrojích bude prováděn a to aktivním průzkumem knihoven  a sběrem dat řešitelů projektů LI. Analýza sběru především stanoví standardy pro popis zdrojů, implementace bude spočívat v interakci s dodavateli zdrojů a upřesňování jejich informací.

 

 

 

 

 


 

Relační vztahy v terciární databázi (s příklady)

 

Licence v ČR financované z veřejných prostředků

Odběratel

Poskytovatel

Specifikace licence poskytovatele

Licenční podmínky

STK

Elsevier

 

 

NK

EIFL

 

 

 

 

 

 

Poskytovatelé a specifikace licencí (Agregátoři nebo přímí poskytovatelé)

Poskytovatel

Specifikace licence poskytovatele

Seznam poskytovatelem nabízených zdrojů dle specifikace- jméno

Typ zdroje

Elsevier

 

 

Periodikum

EIFL

 

Databáze

Elsevier

 

Sekundární zdroj

 

Periodikum

Jméno

Věcný popis

Bibliografický popis (minimálně DC)

Další údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databáze

Databáze-jméno

Věcný popis

Bibliografický popis (minimálně DC)

Další údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundární zdroj

Databáze jméno

Věcný popis

Bibliografický popis (minimálně DC)

Další údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.             Pracovní úvazky

§       Pracovní úvazky jednotlivých STK a jednotlivých spolunositelů: (Viz v tabulce rozpočtu), souhrnem: 

§       Nositele (STK):  2,55 úv. (r. 2001), 2,35 úv. (r.2002), 2,23 úv. (r.2003) přepočtené řešitelské kapacity

§       Spolunositelů: celkem v součtu 3,2 přepočtené řešitelské kapacity po celou dobu trvání projektu