Rámcový harmonogram řešení projektu LI 01018 - rok 2001
Oblast Etapa Úkol Termín Odp. osoba za STK Spolupráce Poznámka
1 Koordinace, plánování   přijetí koordinátora do PP V/2001 Šmilauer, Svoboda    
    sepsání úvodního projektu VI/2001 Šmilauer Vojnar, Bartošek  
    spolupráce s NLK (MEDVIK) průběžně koordinátor NLK Římanová  
    koordinační schůzky řešitelů 4x/rok koordinátor všichni spoluřešitelé  
    projekt dalších etap X/2001 Svoboda, Šmilaue, koordinátor všichni spoluřešitelé  
    průběžná oponentura XII/2001 Svoboda, koordinátor všichni spoluřešitelé  
2 Nákup licencí EIZ   projednání licenčních podmínek VI/2001 SUWECO + Patočková/Bayer Šilhánek  
    uzavření smluv VII/2001 SUWECO + Svoboda    
    zaškolení uživatelů IX/2001 SUWECO/W/AP    
3 Technologie I. analýza, rozbor možností SW technologií průběžně Šmilauer Vojnar, Žabička  
    přesun HW( Alfa 4000) do SVKOL V/2001 Vild Vojnar  
    Studie SFX/Metalib/CrossRef jako součást Úvodního projektu VI/2001 Šmilauer Vojnar, Žabička, Bartošek  
    analýza Konspekt/OMNI, návrh metodiky hodnocení EIZ VIII/2001 Patočková, Kolářová NK ČR, NLK Římanová  
    protokol Z 39.50 - nákup serveru a klienta X/2001 Šmilauer na smlouvu 80 tis. Kč???  
    protokol Z 39.50 - definice profilu CZ, rozhraní, věcný profil IX/2001 Šmilauer, Kolářová, Švastová NK ČR  
    smluvní zajištění nákupu  SFX XI/2001 Šmilauer Vojnar, NK ČR/Stoklasová  
    uzavření licenční smlouvy na SFX XI/2001 Svoboda, Šmilauer Vojnar, koordinace s NK ČR  
  II. dodávka SFX, instalace, napojení na ORACLE XII/2001 Šmilauer NK ČR/Stoklasová, Vojnar NK ČR plánuje nákup základní verze Metalib/SFX v roce 2001, rozšířené verze v roce 2002
4 Terciární databáze I. analýza obsahu TD, standardy zápisu, zdroje X/2001 koordinátor, Šmilauer na smlouvu 60.tis. Kč???  
    návrh datového modelu TD + dotazy/funkce, XI/2001 koordinátor, Šmilauer, Kolářová Bartošek, Bouzková, Vojnar  
    vhodné vývojové prostředí XII/2001 Šmilauer    
    sběr dat o licencích datových zdrojů XI/2001 Patočková, Kolářová, Šmilauer všichni spoluřešitelé  
             
Rámcový harmonogram řešení projektu LI01018 -  rok 2002            
1 Koordinace, plánování   dopracování projektu podle výsledků oponentury        
    harmonogram implementace        
    průběžná oponentura        
2 Nákup licencí   zaplacení lic. poplatků za rok 2002 VI/2002      
3 Technologie II. Dodávka dalšího SW,        
    lokalizace        
    školení, ladění        
    zavedení serveru Z39.50 pro spolunositele        
    navázání Z39.50 na provozované a vytvářené databáze        
    naplňování popisné databáze SFX        
4 Terciární databáze I. konečný návrh TD III/2002      
    implementace TD v HW/SW prostředí VI/2002      
  II. metodika hodnocení zdrojů (OMNI/Konspekt) VI/2002      
    sběr dat z projektů programu LI IX/2002      
    sběr dat o licencích v ČR, klasifikace licenčních podmínek, oborové třídění IX/2002      
             
Rámcový harmonogram řešení projektu LI01018 -  rok 2003            
1 Koordinace, plánování   Implementace, zkušební provoz        
    Vyhodnocení zkuš. provozu VI/2003      
    Interní oponetura        
    uvedení portálu STM do rutinního provozu X/2003      
    vyhodnocení rutinního provozu XI/2003      
    závěrečná oponentura XII/2003      
2 Nákup licencí   zaplacení lic. poplatků za rok 2003 VI/2003      
3 Technologie II. plná realizace projektu VI/2003      
4 Terciární databáze II. rutinní sběr dat do TD průběžně      
    aktualizace a verifikace dat průběžně      
    aplikace metodiky OMNI pro hodnocení zdrojů průběžně      
    propojení TD na sekundární databáze, supervize TD        
             
Komentář k harmonogramu řešení projektu LI01018  
             
1) Struktura: harmonogram je pro větší přehlednost rozdělen do tří listů podle roku řešení. Oblasti řešení v podstatě kopírují původní zadání grantu s drobnými odchylkami: terciární databáze (původně oblast 3 a 5 projektu) je sloučena do oblasti č. 4 s tím, že je rozdělena do dvou etap. Etapa I. zahrnuje analytickou a koncepční fázi vytvoření TD, etapa II. pak zahrnuje činnosti spojené s vlastním naplňováním TD. Analogicky, fáze I. oblasti 3 (Technologie) zahrnuje  koncepční a vývojové práce na portálu, fáze II. zahrnuje především praktickou HW a SW realizaci portálu.      
2) Obsah: harmonogram je nutno brát jako předběžný. Byl vypracován na základě  grantové přihlášky a po studiu projektu JIB, který podala NK ČR a na který náš projekt ve schválené variantě a) navazuje. Navržené termíny je třeba pečlivě posoudit z hlediska logického postupu a návaznosti řešení jednotlivých oblastí projektu. Odpovědnosti jsou rovněž zatím předběžné: budou-li ustaveny pracovní skupiny, pak bude možno odpovědnost "přidělit" konkrétněji. Ve sloupcích "Odp. osoba za STK" je uveden koordinátor tam, kde se předpokládá jeho bezprostřední odpovědnost za úkol: z titulu své funkce bude tato osoba koordinovat všechny oblasti řešení grantu a jeho účast je tudíž jaksi "automatická". Prioritou je harmonogram na rok 2001, postup řešení v letech následujících bude nutno adjustovat v závislosti na skutečném postupu řešení projektu.      
3) Z projektu JIB a harmonogramu jeho řešení vyplývá, že bude pravděpodobně účelné spolupracovat s NK ČR úžeji nejen v oblasti implementace SFX/MetaLibu. Vzhledem  k tomu, že projekt JIB by měl skončit o rok dříve než projekt STM, je pravděpodobné, že alespoň některé jejich výsledky a metodiky budou přenositelné i na náš projekt nebo bude možno se jimi inspirovat. Rovněž na proponovaných aktivitách projektu JIB v oblasti standardizace (národní standardy pro propojení elektronických zdrojů, pro věcné zpracování a pro popis, koordinované budování a využívání fondů) by se řešitelé projektu STM po dohodě s NK ČR měli/mohli aktivně podílet. Totéž platí i o evtl. účasti řešitelů projektu STM na seminářích, které v souvislosti s řešením svého projektu NK ČR plánuje.